2.png

NIEUWS


database

Zorgvernieuwingsproject het Spoor


In het licht van de toenemende vergrijzing en de beperkte mogelijkheden van de residentiële ouderenzorg, wordt de sector uitgedaagd op zoek te gaan naar innovatieve vormen van ondersteuning in functie van een langer behoud van de thuissituatie. Met het zorgvernieuwingsproject ‘Het Spoor’ probeert Huize Zonnelied hier een antwoord op te formuleren door het toevoegen van een nieuwe vorm van dienstverlening aan haar zorgtraject.

Binnen dit project wordt ondersteuning geboden aan thuiswonende ouderen die in contact komen met het woonzorgnetwerk Huize Zonnelied. Concreet gaat dit enerzijds om de ouderen die in contact komen met de thuiszorgondersteunende tak (dagverzorgingscentrum Zonnegloed, dagverzorgingscentrum Zonnewende, Buurtzorghuis, Centrum Kortverblijf Zonnedans of zorghotel Ypris) of de woonondersteunende tak (bewoners van de groepen van assistentiewoningen du Parc, Thuyneheem, Zilverschoon) van het woonzorgnetwerk. Anderzijds kunnen ook ouderen ingeschreven op de wachtlijst van het woonzorgcentrum of van de assistentiewoningen beroep doen op de dienstverlening van Het Spoor.

De ondersteuning is erop gericht de ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten verblijven en aldus een vroegtijdige residentiële opname uit te stellen. Binnen het project wordt dit beoogd door een intensieve opvolging en ondersteuning van de oudere en de mantelzorger in de thuissituatie. De rode draad binnen de begeleiding is de ‘empowerment’-gedachte, waarbij vertrokken wordt vanuit de idee dat de regie over de thuissituatie in handen van de oudere en de mantelzorger moet blijven om de slaagkansen van de thuissituatie te vergroten.

Na een detectie van de noden van de oudere en de mantelzorger gaat de persoonlijke trajectcoördinator samen met de oudere en de mantelzorger in overleg met de aanwezige thuiszorgactoren. Er wordt gezocht naar aanvullende vormen van thuiszorgondersteuning (bijvoorbeeld een kinesist of een thuisverpleegkundige,…) en er wordt gestreefd naar een goede afstemming tussen de aanwezige diensten. Een goed gecoördineerde thuiszorgondersteuning op maat van de oudere en de mantelzorger vormt hierbij de belangrijkste doelstelling.

“Een 75-plusser meldt zich aan met een opnamevraag voor het woonzorgcentrum. Door een exploratie van de aanmeldingsvraag blijkt dat de thuissituatie nog verder gehandhaafd kan worden mits aanpassingen of bijkomende vormen van ondersteuning. De oudere en de mantelzorger geven hun belangrijkste noden aan en worden door het team van het Spoor begeleid in hun zoektocht naar gepaste ondersteuning in de thuissituatie. Het team van het Spoor vormt hierbij een belangrijke richtingaanwijzer in het kluwen van het zorglandschap. “

Naast de coördinatie van de thuiszorg wordt ook de mantelzorger niet over het hoofd gezien. Door middel van frequente ondersteuningsgesprekken wordt de mantelzorger bijgestaan en versterkt in het opnemen van zijn of haar taak. De mantelzorger vormt immers een zeer belangrijke hoeksteen in de thuissituatie.

De trajectcoördinator van ‘Het Spoor’ gaat samen met de oudere en de mantelzorger op weg in functie van een langer behoud van de thuissituatie. De samenwerking tussen de trajectcoördinator, de oudere en de mantelzorger is van cruciaal belang voor het kwaliteitsvol overbruggen van de periode tussen de initiële aanvraag tot opname en het moment dat de thuissituatie niet langer haalbaar is.

Dit project kwam tot stand in het kader van de 2e projectoproep voor zorgvernieuwingsprojecten van het Riziv. In een eerste oproep in 2010 realiseerde Huize Zonnelied reeds 3 zorgvernieuwingsprojecten die tot op heden succesvol verder lopen. Het gaat hierbij om de projecten Zorghotel Ypris (een verblijf van 14 dagen na een ziekenhuisopname in het Jan Ypermanziekenhuis in functie van de optimalisatie van de thuissituatie), Zonnewende (een dagverzorgingscentrum voor ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek) en Hannah (psychosociale ondersteuning aan de bewoners van de assistentiewoningen). Met dit vierde zorgvernieuwingsproject wil Huize Zonnelied opnieuw haar verantwoordelijkheid opnemen en tegemoetkomen aan de huidige noden van de kwetsbare 60-plussers. Voor de uitbouw van dit project kon Huize Zonnelied rekenen op de projectsubsidies vanuit het Riziv en kon een bijkomende tewerkstelling van anderhalf voltijds equivalent verwezenlijkt worden. Het betreft de aanwerving van een sociaal-verpleegkundige en een master in de klinische psychologie.

Daarnaast kan Huize Zonnelied ook rekenen op ondersteuning en samenwerking van verschillende partners voor de uitbouw van dit project. Onze partners zijn het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper, CM ziekenzorg – mantelzorgvereniging, SEL Midden West-Vlaanderen, Thuisverpleegkunde Martine en partners en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo Ieper.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.huizezonnelied.be of op het nummer 057/20 42 77 of hetspoor@huizezonnelied.be.


| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012

ACTIVITEITEN

database

Donderdag 23 juni 2022

Barbeque


Donderdag 30 juni 2022

Feest van de jarigen


Donderdag 7 juli 2022

Burenfeest